Algemene voorwaarden


1.    Algemeen

Onderstaande bepalingen, door partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden aanvaard door Studio D & M.

2.    Voorschot

Bij reservatie van Studio D & M, dient er steeds een voorschot van 50,00 euro betaald te worden. Enkel en alleen als dit voorschot voldaan is, wordt de reservering als definitief beschouwd.

3.    Betaling

De betaling dient te gebeuren ofwel door overschrijving van het saldofactuurbedrag uiterlijk zeven dagen voor het feest of activiteit op rekeningnummer IBAN BE20 0016 0999 2256 met vermelding van naam, datum en locatie ofwel door cash het saldofactuurbedrag te betalen uiterlijk voor de aanvang van het feest of activiteit.

4.    Interesten en schadebeding

Ingeval van niet tijdige betaling zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 12% en een forfaitaire vergoeding van 12 % op het factuurbedrag (met een minimum van 25,00 euro) als schadebeding.

5.    Annulatie en verbreking

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is de klant een schadevergoeding verschuldigd.

-    ten bedrage van 30 % van het totaalbedrag, ingeval dit gebeurt ten laatste acht dagen voor de activiteit of feest.

-    ten bedrage van 50 % van het totaalbedrag, ingeval dit gebeurt ten laatste de dag voor de activiteit of feest.

-    ten bedrage van 100 % van het totaalbedrag, ingeval dit gebeurt op de dag van de activiteit of feest zelf.

6.    Geluidsoverlast en nachtlawaai

Studio D & M draagt geen verantwoordelijkheid op het vlak van geluidshinder en nachtlawaai. De klant draagt hiervoor de eindverantwoordelijkheid.

7.    SABAM en billijke vergoeding

Studio D & M is niet verantwoordelijk voor het aangeven, de betaling en de controle van de auteursrechten (SABAM) en billijke vergoeding. De klant draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

8.    Bevoegde rechtbank

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Studio D & M bevoegd.